<<-- takaisin TOPSEK

<<-- takaisin TOPSEK-aikataulu<<-- takaisin ASI


ONGELMANRATKAISUTYÖSKENTELY


EDUTOOL-maisteriohjelman keskeinen tavoite on kouluttaa oppimisen asiantuntijoita, jotka hyödyntävät luontevasti teknologiaa erilaisissa oppimisen
ympäristöissä. Asiantuntijan, erityisesti adaptiivisen asiantuntijan kehittymiseksi tarvitaan toistuvia variaatioita ongelmanratkaisuprosesseista. Siksi olennaisena osana maisteriohjelman toimintatavoissa on ongelmanratkaisutyöskentely, jota toteutetaan eri opintojaksoilla, erityisesti ASI-opintojaksolla. Samalla arvioidaan ja kehitetään ongelmanratkaisutyöskentelyn pedagogista mallia.

Ongelmaratkaisutyöskentelyyn kuuluvat seuraavat vaiheet

0. KOTIRYHMIEN MUODOSTAMINEN
Ryhmän kokoonpanosta sovitaan opintojaksolla.

1. TARPEEN TUNNISTAMINEN
Tunnistetaan tarve, johon tarvitaan muutosta tai uusia käytänteitä.

2. ONGELMAN NIMEÄMINEN JA TAVOITTEEN ASETTAMINEN
Kartoitetaan luovasti ja laajasti ongelmakenttää, analysoidaan havaittuja ongelmia ja nimetään keskeinen ongelma. Kartoituksessa voidaan hyödyntää esimerkiksi brainstorming -menetelmää, yhteispiirtämistä tai sosiaalisen median työkaluja. Ongelman nimeämisen jälkeen sovitaan toimenpiteistä, joilla ongelmaa lähdetään ratkaisemaan.

3. KONTEKSTIN YMMÄRTÄMINEN JA KUVAAMINEN
Käytettävissä olevia resursseja hyödyntämällä etsitään tietoa kohteena olevasta kontekstista. Tietoa jäsennetään ja muokataan yhteisöllisesti.

4. TIEDON ETSIMINEN
Ongelman ratkaisemisessa tarvittavaa tietoa haetaan eri lähteistä. Samalla tietoa arvioidaan, jäsennetään ja tehdään näkyväksi. Tiedon etsimisessä voidaan tarkastella tutkimuksia tai keskustella asiantuntijoiden kanssa kokemuksista, joissa on käsitelty vastaavia ongelmia ja joilla on siirrettävyysarvoa nyt käsiteltävään ongelmaan. Tiedon etsiminen tarkoittaa syy-seuraus – suhteiden pohtimista, erilaisten vaihtoehtojen ja ideoiden testaamista ja eri menetelmien hyödyntämistä. Ongelman kannalta relevanttia tietoa aletaan jäsentää loogiseen, ymmärrettävään muotoon.

5. RATKAISUN RAKENTAMINEN JA UUSIEN TOIMINTAMALLIEN MÄÄRITTÄMINEN
Etsitään ratkaisumalleja ongelmaan erilaisia resursseja hyödyntämällä. Resursseina voidaan hyödyntää esimerkiksi kirjallisuutta, virikeluentoja, asiantuntijoita, sosiaalisen median verkostoja, muita verkostoja (esim. työpaikka) ja edutool-opiskelijoita. Ratkaisuvaiheeseen kuuluu myös uusien toimintamallien määrittäminen. Toisinaan on tarpeen myös esittää uusia ongelmia myöhempää työstämistä varten.

6. TULOSTEN ESITTÄMINEN
Tulokset esitetään opintojaksolla sovitussa muuodossa, esimerkiksi raporttina, artikkelina, posterina, power point-esityksenä, käsitekarttana tai muuna esityksenä. Keskeistä esittämisessä on kuvata prosessi tiivistetyssä muodossa, useimmiten tieteellisen abstraktin/artikkelin rungon mukaisesti.