Mini-design


Tavoitteena on suunnitella ryhmässä joko gradutyöskentelyyn liittyvä tutkimusdesign tai kuvitteellinen design-tutkimus sen eri vaiheineen. Ryhmä voi halutessaan työstää useapiakin suunnitelmia.

Suunnitelmassa vaiheet on visualisoitu. Suunnitelmassa ilmenee vaiheiden lisäksi seuraavat tiedot:
 • haaste, johon haetaan vastausta (miksi tutkimus on tarpeen ja mihin kysymykseen/-iin tutkimus tulee vastaamaan)
 • menetelmät, joilla vastausta haetaan (kuka, mitä, missä, milloin)
 • odotetut tulokset ja niiden merkitys

Ryhmä organisoi itse työskentelynsä. Vuorovaikutukseen voi vapaasti käyttää Edutoolin ACP-palvelua.

Valmiit suunnitelmat esitellään 15.2. lähitapaamisessa.Miten tukea kaksoistutkintoa opiskelevien äidinkielen opiskelumotivaatiota?


Suuri osa kaksoistutkintoa suorittavista keskeyttää lukio-opinnot ja jatkaa ammatillisia opintojaan. Tarkoituksena on selvittää, mikä saa opiskelijat luopumaan kaksoistutkinnon suorittamisesta ja miten heidän lukio-opintojaan voitaisiin tukea. Tarkemmin haluamme tutkia, miten teknologiatuettu oppiminen voisi tukea opiskelijoiden motivaatiotaoppia äidinkieltä.

Tutkimuksen vaiheet:
 • Alkutilanteen kartoitus: Kyselylomakkeella selvitetään, mitkä syyt saavat opiskelijat keskeyttämään lukio-opintonsa.
 • Brainstorming: Ideoidaan yhdessä opiskelijoiden ja opettajien kanssa erilaisia tapoja käyttää teknologiaa ja tehdä sen avulla äidinkielen opiskelusta motivoivampaa.
 • Teoriapohjan rakentaminen: Motivaatio- ja oppimisteoriaa.
 • Pedagogisen mallin valinta/rakentaminen alkukartoituksen ja teorian pohjalta.
 • Käytettävien teknologisten työkalujen valinta.
 • Teknologiatuetun kurssin toteuttaminen. Opiskelijat testaavat designin toimivuutta.
 • Aineiston kerääminen kurssin aikana. (Aineistonkeruutavat määräytyvät valitun pedagogisen mallin ja käytettävien työkalujen mukaan.)
 • Palautteen kerääminen opiskelijoilta.
 • Aineiston analysointi.
 • Reflektointi.
 • Uuden design-syklin suunnittelu.