413309S Asiantuntijuus ja sosiaaliset innovaatiot 8 op


Tavoite

Opiskelija tutustuu asiantuntijuuden ja sosiaalisen innovaation käsitteisiin sekä niiden väliseen suhteeseen. Opiskelija syventyy asiantuntijuuden kehittymiseen, siihen vaikuttaviin tekijöihin sekä sosiaalisten innovaatioiden merkitykseen asiantuntijuuden jakamisessa. Kurssilla perehdytään myös asiantuntijaprofiilin kehittämiseen ja analysoidaan asiantuntijuuden merkitystä ympäröivässä yhteiskunnassa.

Sisältö

• Asiantuntijuustutkimus ja sen eri näkökulmat
• Koulutus, työelämä ja asiantuntijuus
• Sosiaaliset innovaatiot

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija
• osaa selittää työelämän oppimisen tutkimuksen perusteita
• osaa vertailla ja selittää asiantuntijatutkimuksen eri näkökulmia
• osaa selittää ja tulkita asiantuntijuuden kehittymisen vaihtuvia vaatimuksia
• osaa analysoida asiantuntijatyön ja tiimityön ongelmakohtia
• ymmärtää koulutuksen ja työelämän suhdetta osaamisen ja asiantuntijuuden kehittymisen tukemisessa

Toteutustavat

Luennot 8 h, seminaarit 8 h, yhteisöllinen ja itsenäinen työskentely lähitapaamisissa ja verkossa 198 h,

1. Asiantuntijaprofiilin kirjoittaminen
2. Ongelmanratkaisutyöskentely
Keskeisenä työskentelynä opintojaksoon kuuluu ongelmanratkaisutyöskentely. Tämä työskentely toteutetaan osittain osana maisteriohjelman muita opintojaksoja sekä yksittäisinä työskentelyinä lukuvuosina 2009-2011. Opintojakson aikana arvioidaan asiantuntijamaisia työskentelytapoja osana erilaisia asiantuntijaryhmien työskentelyä sekä koulutuksen toteuttamista.

Oppimateriaali

Bereiter. C. (2002). Design research for sustained innovation. Cognitive Studies. Bulletin of the Japanese Cognitive Science Society, 9(3), 321–327.

Bereiter, C. & Scardamalia, M. (1993). Surpassing ourselves. An inquiry into the nature and implications of expertise. Chicago: Open Court Publishing Company.

Bruner, J. (1996). Culture of education. Cambridge (Mass.): Harvard University Press.

Gruber, H., Palonen, T. Rehrl, M. & Lehtinen, E. (2007). Understanding the nature of expertise: Individual knowledge, social resources and cultural context. In H. Gruber & T. Palonen (Eds.), Learning in the workplace – new developments (pp. 227–250). Finnish Educational Research Association. Turku: Painosalama.

Tynjälä, P. (2007). Integratiivinen pedagogiikka osaamisen kehittämisessä. Teoksessa H. Kotila, A. Mutanen & M. V. Volanen (Toim.), Taidon tieto (pp. 11–36). Helsinki: Edita.

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen luentoihin ja seminaareihin sekä yhteisölliseen ja itsenäiseen työskentelyyn, asiantuntija-analyysit. Lisäksi kurssin suoritukseen kuuluu asiantuntijaprofiilin työstäminen koko maisteriohjelman opintojen ajan.

Arviointi

Hyväksytty/täydennettävä