413310S Design Based Research tutkimusmenetelmänä 5 op


Tavoite

Opintojaksolla opiskelija perehtyy oppimisen tutkimustraditioon. Opiskelija perehtyy Design-tutkimukseen, jossa teorian pohjalta kehitetään pedagogisia käytäntöjä ja tuotetaan tutkimustietoa. Tämä tapahtuu teoriatiedon, iteratiivisen analyysin, suunnittelun, kehittämisen ja kokeilun vaiheiden kautta.

Sisältö

• Design-tutkimuksen kehittyminen oppimisen tutkimuksessa
• Design-tutkimus käsitteenä ja toimintatapana
• Design-tutkimuksen toteuttamisen vaiheet
• Design-tutkimuksen soveltamisalueet oppimisympäristöjen kehittämisessä

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• ymmärtää design-tutkimuksen hyödyntämisen merkityksen oppimisen tutkimuksessa ja koulutusteknologian tutkimuskentässä
• osaa selittää design-tutkimuksen iteratiivisen prosessiluonteen ja kytkeytymisen käytännön kehitystarpeisiin
• osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida design-tutkimusta menetelmänä

Toteutustavat

Luennot 8 h, yhteisöllinen ja itsenäinen työskentely lähitapaamisissa ja verkossa 126 h

Oppimateriaali

Barab, S. & Squire, K. (2004). Design-based research: Putting a stake in the ground. The Journal of the Learning Sciences, 13(1), 1–14.
http://inkido.indiana.edu/research/onlinemanu/papers/dbr-jls.pdf

Bereiter, C. (2002). Design research for sustained innovation. Cognitive Studies, Bulletin of the Japanese Cognitive Science Society, 9(3), 321–327.
http://ikit.org/fulltext/2002Design_Research.pdf

Brown, A. (1992). Design experiments: Theoretical and methodological challenges in creating complex interventions in classroom settings. The Journal of the Learning
Sciences, 2(2), 141–178. http://inkido.indiana.edu/syllabi/p500/brown1992.pdf

Muu kirjallisuus ilmoitetaan opintojakson johdantoluennolla.

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen luentoihin sekä yhteisölliseen ja itsenäiseen työskentelyyn. Opintojakso linkittyy pro gradu -tutkielmaopintoihin.

Arviointi

Hyväksytty/täydennettävä