Taulukko 1. << Takaisin raporttiin

Opintojen ohjaus ja orientoivat opinnot ammattikorkeakouluissa

Ammattikorkeakoulu
Opinto-ohjaaja
Opinto-ohjauksen tavoite
Orientoivat opinnot
Diakonia-ammattikorkeakoulu
(www.diak.fi)
valtakunnallinen
Jokaisessa Diakin toimipaikassa on opinto-ohjaaja
Opot auttavat ja tukevat opiskelijoita hyvin monenlaisissa asioissa opintojen aikana
mm. yksilö- ja ryhmäohjauksella, hops:n laadinnassa, ammatillisen kasvuprosessin tukemisessa ja opintoihin ilmoittautumisessa.
Johdanto korkeakouluopintoihin 2 op, toiminnallinen - ja viruaaliopetus
opiskelija tiedostaa erilaiset oppimisnäkemykset sekä omaan oppimiseen ja opiskeluun liittyvät vahvuudet ja kehittymishaasteet, kehittää vuorovaikutus- ja tiimityötaitojaan osana ammatillista kasvuaan, tiedostaa persoonalliseen ja ammatilliseen kasvuun ja oppimiseen liittyviä tekijöitä sekä tuntee informaatiolukutaitoprosessin ja hallitsee siihen liittyviä erilaisia perustaitoja.
Humanistinen ammattikorkeakoulu
(www.humak.fi)
valtakunnallinen
HOPS-ohjaaja
Tarkoituksena on tukea opiskelijoiden ammatillisen orientaation kehittymistä ja auttaa opintojen suunnittelussa. Tavoitteena on, että opiskelija kartuttaa opintojensa edetessä ammatilliselle identiteetilleen olennaista
osaamista, jonka hän pystyy osoittamaan päättöportfoliossa opintojensa päättyessä.
HOPS-ohjaus vaiheistetaan kulkemaan koko opiskeluajan siten, että ohjausprosessin vaiheet muodostavat opiskelijan opintopolun tarkistuspisteet, jotka sisällytetään opetussuunnitelmaan ja sopivalla kohdalla olevien opintojaksojen sisälle.
Opintojaksojen suoritus edellyttää myös HOPSohjaajan kanssa käytyjä keskusteluja ja HOPSprosessin mukaisten tehtävien tekemistä.
Orientoituminen ammattikorkeakouluopintoihin 5 op sekä Orientoituminen ammattiin ja ammattialaan 5 op
Orientoituminen ja opintoihin kiinnittyminen, Opiskeluun ja oppimiseen liittyvien, valintojen ohjaaminen ja tukeminen, Valintojen vahvistaminen ja ura suunnittelun tarkentaminen, Ammatillisen kasvun ohjaaminen, Valmistumisen ja työelämään siirtymi sen ohjaaminen
Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu
(www.cop.fi)
Kokkola, Ylivieska, Pietarsaari ja Haapajärvi
Ei ole opoa nettisivujen mukaan, mutta kommenttien mukaan siellä kuitenkin on.

Opiskelu- ja työelämätaidot 3 op
verkko-opinnot
Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu
(www.tokem.fi)
Länsi-Lapissa
Jokaisella koulutusalalla oma opo.
Opiskelijoiden tukeminen, auttaminen ja ohjaaminen opinnoissa, siten että opiskelija suoriutuu opinnoistaan asetuksen määräämässä ajassa. Edistämään joustavuuden, valinnaisuuden ja monimuotoisuuden toteutuminen. Opon kanssa voi käydä luottamukselleisia keskusteluja mm. opiskelusta, ihmissuhteista ja muista henkilökohtaisista asioista.
Opiskelutaidot ja ammatillinen kasvu 3...5 op
HOPS ja Portfolio
Kajaanin ammattikorkeakoulu
(www.kajak.fi)
On opo.
Tukea ja kannustaa opiskelijaa tavoitteellisessa opiskelussa sekä kehittymisessä oman alansa ammattitaitoiseksi osaajaksi.
Opon puoleen opiskelija voi kääntyä kaikissa opintoihin liittyvissä päätöksenteko- ja ongelmatilanteissa, opiskeluvaikeuksissa ja esim. oman elämän pohdintoihin liittyvissä kysymyksissä.
Oppijana ammattikorkeakoulussa 3 op, projketitoimintana
Sähköinen urasuunnitelma on opiskelijan henkilökohtainen työväline, jonka tarkoituksena on tukea opiskelijaa
opintojen suunnittelussa ja seurannassa. Tehdään tutor-ttunneilla.
Oulun seudun ammattikorkeakoulu
(www.oamk.fi)
lähes jokaisella koulutusalalla on oma opo.
Auttaa henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa ja urasuunnittelussa.
Orientoituminen opiskeluun jokaisessa koulutusohjelmassa eri nimellä laajuus 3...5 op, Tekniikan alalla kaikissa koulutusohjelmissa ei ole ollenkaan ainoastaan kv-vaihoon lähteville

eHOPS, urasuunnitelma, itsearviointi, porfolio
Rovaniemen ammattikorkeakoulu
(www.ramk.fi)
Ei opoa.
Opettajatuutorit
Ohjauksen tavoitteena, että opiskelijat saavat opiskelujen eri vaiheessa opiskelun, hyvinvoinnin ja ammatillisen urakehityksen kannalta tarvitsemaansa tukea.
Opettajatuutori auttaa opiskelijaa perhetyään opiskeluun, tukee HOPS:n tekemisessä ja seuraa opintojen etenemistä.
Orientaatio-opinnot 5 op
Vaasan ammattikorkeakoulu
(/www.puv.fi)
Opinto-ohjaaja on
Tavoitteena, että oppija perhetyy AMK:N toimintoihen, oppimsiympäristöihin ja -yhteisöön sekä oman alan ammattikuvaanppija oppii käyttämään tiedonhaku- ja informaatiopalveluja sekä ammattikorkeakoulussa käytettävää oppimisalustaa, Ammattikorkeakoulun opiskeluympäristö ja tukitoiminnot (Moodle, WebCT, Winhan ja ATKn käyttö, opinto-ohjaus, opintotuki, harjoittelu, terveydenhoito, liikuntapalvelut, kansainväliset asiat, verkko-opinnot ja opiskelijayhdistystoiminta).
Opinnot ja tiedonhankinta, 2 op

(Verkko-opiskelu mahdollisuus)
Seinäjoen
ammattikorkeakoulu
(www.seamk.fi)
Opinto-ohjaaja
(Opintojen ohjaus perustuu Seinäjoen ammattikorkeakoulun yhteiseen opintojen ohjauksen ja neuvonnan suunnitelmaan.)
Opiskelija on perehtynyt opiskelutekniikoihin ja tuntee oman alansa sekä osaa tiedonhankinnan ja tutkimusmenetelmien perusteet. Kirjasto- ja informaatiopalvelut, tietokannat, tiedonhaku tietokannoista ja internetistä, tieteellinen tutkimus ja tutkimusmenetelmät tietää tiedonhankintakanavat; osaa käyttää tiedonhakuvälineitä; tuntee tieteellisen tutkimuksen periaatteet sekä osaa laatia tutkimusraportin.
Johdatus opintoihin, 3 op

(Verkko-opiskelu mahdollisuus)
Tampereen ammattikorkeakoulu
(www.tamk.fi)
koulutusohjelma kohtainen opinto-ohjaaja
Opiskelija oppii tuntemaan Tampereen ammattikorkeakoulun opetusjärjestelmät sekä oman tutkinnonalansa sisällön pääpiirteet. Lisäksi hän saa perusteet tietotekniikan hyväksikäyttöön, joita tietoja ja taitoja hän myöhemmissä opinnoissaan syventää.
Intran käyttö ja intrasta saatavan tiedon hyödyntäminen opiskelusaa. Raportin kirjoitus ja Office paketin työkalujen hyödyntäminen. Oman ammattialueen tietotekniset sovellukset yleisesittelyn tasolla.
Orientaatio ja tietotekniikan perusteet: 4 op

(Verkko-opiskelu mahdollisuus)
Pirkanmaan ammattikorkeakoulu
(www.piramk.fi)
opintojen ohjaaja ainakin Tampereen toimipisteessä
Muissa opintosihteeri
Opiskelija osaa toimia ammattikorkeakoulun oppimis- ja toimintaympäristössä on selvillä koulutusohjelmastaan, tulevasta ammatistaan ja ammattikorkeakouluopinnoista osana eurooppalaista korkeakoulujärjestelmää tutustuu opiskeluryhmäänsä. Osaa hyödyntää opiskelun tukipalveluja jan selvillä opiskelijan mahdollisuuksista osallistua ja vaikuttaa koulutuksen kehittämiseen käynnistää opiskelu- ja urasuunnitteluprosessin opettajatuutorinsa ohjaamana sekä ymmärtää sisäisen yrittäjyyden merkityksen opiskelutavoitteiden saavuttamisessa
Orientaatio opiskeluun ja sisäiseen yrittäjyyteen, 2op

(Verkko-opiskelu mahdollisuus)
Satakunnan
ammattikorkeakoulu
(www.samk.fi)
ei ole, järjestävät muille opoille esittelyjä
Tavoitteena, että oppija perehtyy ammattikorkeakouluopiskeluun ja oppimisympäristöön. Hän osaa suunnitella omia opintojaan tulevan ammatin mukaiseksi. Oppija osaa itsenäisessti koota tietoa ja kehittää omaa oppimistaan. Oppija osaa käyttää kirjastoa ja hänellä on tietotekniset perusvalmiudet.
Opiskelutaidot, 3 op

(Verkko-opiskelu mahdollisuus)
Turun ammattikorkeakoulu
(www.turkuamk.fi)
virtuaaliopo, löytyy helposti
Opinto-ohjaajat ja vastaan otto ajat lytyvät helposti
Opintokokonaisuus jakautuu kahteen osaan:
Orientointi (1 op)
Opiskelija perehtyy ammattikorkeakouluopiskeluun ja saa valmiuksia hyödyntää ammattikorkeakoulun tarjoamia mahdollisuuksia ammattiopinnoissaan.
Ammatillinen kasvu (4 op)
Opiskelija oppii arvioimaan omaa lähtötasoaan ja kehittymishaasteitaan sekä laatimaan niiden pohjalta henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa, jota hän arvioi ja täydentää koko opiskelunsa ajan. Hän harjaantuu tutkivaan työotteeseen ja oppimiseen kehittyäkseen alansa asiantuntijaksi. Hän tiedostaa yhteiskunnallisten muutosten vaikutukset työelämään ja ammattialaansa.


Opiskelutaidot ja ammatillinen kasvu, 5 op

(Verkko-opiskelu mahdollisuus)
Arcada (http://www.arcada.fi/fi)
Ei löytynyt tietoja


Diakonia-ammattikorkeakoulu (http://www.diak.fi/)
Jokaisessa Diakin toimipaikassa on opinto-ohjaaja
Opot auttavat ja tukevat opiskelijoita hyvin monenlaisissa asioissa opintojen aikana. Opojen tehtäviin kuuluu mm.
• opiskelijoiden yksilö- ja ryhmäohjaus
• henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (hops) laadinta yhdessä opiskelijan kanssa
• opiskelijan ammatillisen kasvuprosessin tukeminen
• opiskelijahuoltoryhmän toiminta
• opintokokonaisuuksiin ilmoittautumiseen liittyvät asiat
• opiskelijarekrytointi, yhteis- ja erillishaku
• opiskelijavalintaan liittyvät asiat

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu (http://www.haaga-helia.fi/)
Opettajatuutori ja opiskelija-tuutorit
Opinto-ohjauksella pyritään auttamaan opiskelijaa suunnittelemaan ja toteuttamaan henkilökohtainen opinto-ohjelma, löytämään ratkaisuja opinto-ongelmiin sekä perehtymään opintososiaalisiin asioihin.
Opiskelijayhdistysten osana toimivat opiskelijatuutorit voivat auttaa monissa opintoihin liittyvissä ongelmissa.
Yksittäisiä opintojaksoja koskeviin kysymyksiin vastaa aina kyseisen opintojakson opettaja. Työharjoitteluasioilla ja opinnäytetöillä on oma ohjaajansa.
Oppiminen ja henkilökohtainen kehittyminen 3 op
Opintojakson tavoite
Opintojakson tavoitteena on kehittää opiskelijan opiskelutaitoja sekä vastuullisuutta, yhteistyökykyisyyttä ja oma-aloitteisuutta. Jakson tavoitteena on myös edistää opiskelijan valmistumista tavoiteaikataulussa, ammatti-identiteetin hahmottamista ja työelämään sijoittumista.
Teemat
 • Opintoihin orientoituminen
 • Opiskelu ja oppiminen ammattikorkeakoulussa
 • Ryhmätyötaidot
 • Tiedonhaku ja verkkotyöskentely
 • Kansainvälistymisen polku
 • Liike-elämän hyvät tavat
 • Ammatillinen kasvu ja urapolku
 • Opintoihin liittyvät kehityskeskustelut opettajatuutorin kanssa
Hämeen ammattikorkeakoulu (http://portal.hamk.fi/portal/page/portal/HAMK)
Jokaisessa koulutusohjelmassa opintojen ohjaaja tai opintoneuvoja
Opintojen ohjaus tukee suunnitelmallista opiskelua ja urasuunnittelua. HAMKin opiskelijat saavat opinto-ohjausta omien opintojen suunnitteluun opintojen kaikissa vaiheissa. Jokaisella koulutusohjelmalla on opinto-ohjauksesta vastaava henkilö. Osassa koulutusohjelmista on käytössä myös opettajatuutori / ryhmänvastaava -järjestelmä, jolloin opinto-ohjaajan lisäksi on muita nimettyjä henkilöitä, jotka hoitavat opiskelijoiden ohjausta sovitun työnjaon mukaisesti. Lisäksi opiskelija saa apua ja neuvontaa opintotoimistosta, koulutusohjelmajohtajalta, opettajilta ja opiskelijatuutoreilta.
Ammatillinen kasvu 15 op (Tietojenkäsittelyn ko.) johon kuuluu mm.
Oppiva osaaja 3 op
Asiakokonaisuudet:
 • Opiskeluympäristö ja arjen käytänteet
 • Opiskelijan hyvinvointipalvelut
 • Keskeiset kirjasto- ja tietopalvelut
 • Opiskelijakunnan toiminta ja palvelut
 • Opetussuunnitelma
 • Oma ammattiala
 • Kansainvälinen opiskelu
 • Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) ja ammatillinen kasvu
 • Opintojen ohjaus ja oppijan polku
 • Oppimiskäsitykset ja -tyylit, opiskelumenetelmät, vaihtoehtoiset opiskelutavat
 • Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet
 • Ryhmäytyminen (EvoJamboree)
Kymenlaakson ammattikorkeakoulu (http://www.kyamk.fi/)
Opo on lähes jokaisessa yksikössä
Opintojen ohjaus on prosessi, joka tarjoaa opiskelijalle hänen opiskelunsa eri vaiheessa tarpeellista tietoa ja ohjausta. Opintojen ohjauksen lähtökohta on opiskelijan oma vastuu opinnoistaan. Ammattikorkeakoululla on vastuu riittävän ohjauksen järjestämisestä niin, että opiskelijan on mahdollista rakentaa itselleen mielekäs tutkinto, jonka hän voi suorittaa normin mukaisessa ajassa.
Opintojen ohjaus on osa jokapäiväistä toimintaa. Opintojen ohjaukseen osallistuu koko henkilökunta ja se perustuu opiskelijan tarpeisiin. Laadukas opintojen ohjaus auttaa opiskelijaa suunnittelemaan paremmin omaa opiskeluaan sekä ehkäisemään ja ratkaisemaan opintojen etenemiseen liittyviä ongelmia.
Orientoivat opinnot 3 op
Tavoite: Opiskelija osaa toimia amk-järjestelmässä ja tehdä oman opintosuunnitelmansa.
Sisältö: Opiskelu Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa, oppimisympäristö, talousalue, opiskelun tukipalvelut, oppilaskunta, kirjastoinfo, tiedonhaun teoriaa ja -tekniikkaa, erilaiset sähköiset tiedonlähteet. Työelämänäkymät, tapatieto
Lahden ammattikorkeakoulu (http://www.lamk.fi/)
Ei opoa, opiskelija- ja opettajatutorointi
Opintojen ohjauksen tavoitteena on tukea oppimisprosessia siten, että opiskelija pystyy toteuttamaan omaa opintosuunnitelmaansa asettamiensa tavoitteiden mukaisesti. Tavoitteena on, että opiskelijalla on valmiuksia
 • omaehtoiseen ja itseohjautuvaan opiskeluun
 • opiskelunsa, opetuksen ja oppimisen kehittämiseen
 • työelämässä toimimiseen harjoittelun aikana
 • opiskeluun ulkomailla
 • työelämään hakeutumiselle valmistuttuaan
 • jatko-opintoihin itsensä jatkuvaksi kehittämiseksi.
Opettajatutorointi toimii kaikissa koulutusohjelmissa. Opettajatutor antaa ohjausta ja tukee pääaineen tai oman aineensa opinnoissa, auttaa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) laadinnassa sekä arvioi yhdessä opiskelijan kanssa opinnoissa edistymistä.
Ei orientoivia opintoja. Sen sijaan:
- Ammatillinen kasvu 3 op
- Tietokone työvälineenä 3 op
Laurea-ammattikorkeakoulu (http://www.laurea.fi/internet/fi/)
Opettaja- ja opiskelijatuutorit
Laurean tarjoamat ohjauspalvelut muodostuvat ohjauksesta, neuvonnasta ja tiedottamisesta. Ohjauksella edistetään keskustelun keinoin opiskelijoiden kykyä vaikuttaa opiskeluunsa haluamallaan tavalla. Neuvonnalla opiskelijoita autetaan löytämään sopivia toimintatapoja opiskelun eri tilanteisiin. Oikea ja riittävä tiedottaminen antaa opiskelijoille perustan oman opiskelunsa suunnittelulle.
Arviointi ja palaute tukevat opiskelijan osaamisen kehittymistä ja vahvistavat itseohjautuvuutta. Opiskelija voi tehostaa ohjauksen avulla opintojensa sujuvuutta sekä terävöittää tavoitteellisuuttaan opintojaksoilla ja hankkeissa.
Opettaja- ja opiskelijatuutorit ohjaavat ja neuvovat opiskelijoita opiskeluprosessissa mielellään. Ohjausta on saatavilla henkilökohtaisena, verkko- ja ryhmäohjauksena.
Ei orientoivia opintoja tai vastaavaa
Metropolia (http://www.metropolia.fi/)
On
Opinto-ohjauksen tavoitteena on opiskelijan oppimisen, opintojen edistymisen, ammatillisen kehittymisen ja hyvinvoinnin tukeminen. Ohjaus jakautuu oppimisen ja opiskelun ohjaukseen, urasuunnitteluun ja ammatillisen kasvun ohjaukseen sekä henkilökohtaisen kehityksen ohjaukseen.
Koulutuspäälliköt, koulutusohjelmavastaavat, opinto-ohjaajat, koulutussuunnittelijat/suunnittelijat, assistentit, opettajatuutorit: opiskelijoiden ohjaus ja neuvonta opiskeluun ja opintoihin liittyvissä asioissa sekä ammatti-identiteetin vahvistaminen ja hyvinvoinnin tukeminen
Opettajat: oppimisen ohjaus, opiskelijoiden ammatti-identiteetin vahvistaminen ja opiskelijoiden hyvinvoinnin tukeminen
Opiskelijatuutorit: opiskelijoiden tukeminen ja neuvonta opiskeluun liittyvissä asioissa
Tukipalvelut: opintotoimisto-, opintopsykologi-, kuraattori- ja terveydenhoitopalvelut
Orientoivat opinnot 3 op
- korkeakouluopiskelun vaatimukset, ammattikorkeakoulun käytännöt ja ammattikorkeakoulu opiskeluyhteisönä
- fyysinen ja sosiaalinen ympäristö, turvallisuus
- ammattikorkeakoulun tarjoamat palvelut: ohjaus- ja neuvonta, opiskelijakuntatoiminta, hyvinvointi, kirjasto, tieto- ja viestintätekniikkapalvelut
- oppimisvalmiudet ja opiskelutaidot
- opetussuunnitelmat ja opintojen suunnittelu
- alakohtainen työelämätieto
- kansainvälisyysosaaminen: monikulttuurisuus ja kansainvälinen opiskelijavaihto.
Saimaan ammattikorkeakoulu (http://www.saimia.fi/fi-FI/)
Ei opoa

Toisena opiskeluvuonna laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa yksilölliset tarpeet ja mielenkiinnon kohteet otetaan huomioon. Näin jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus täsmätä opintojaan omien vahvuuksiensa ja kiinnostustensa mukaisesti.
Opiskelija laatii opintojensa alkuvaiheessa henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). HOPS on ensisijaisesti opintojen suunnittelun ja seurannan apuväline. HOPS voi sisältää opiskelijan omia tavoitteita opinnoilleen, suunnitelmia vapaasti valittavista tai kansainvälisestä opinnoista, harjoittelusta ja tavoiteammattialasta sekä tavoiteaikataulun opinnoille. HOPS täsmentyy opintojen edetessä. Koulutusalat antavat omat ohjeensa HOPS:n laadinnasta, mahdollisesta hyväksynnästä ja seurannasta.
Orientoivat opinnot 2 op
Etelä-Karjan ammattikorkeakoulu
(www.scp.fi)
opinto-ohjaaja ei löytynyt, mutta mentoritoimintaa kyllä
Opiskelija tutustuu ammattikorkeakouluun, omaan koulutusalaansa ja opiskeluun ammattikorkeakoulussa. Tarkimmin hän perehtyy oman koulutusohjelmansa rakenteeseen ja sisältöön ja oman yksikkönsä toimintatapoihin. Hänelle syntyy käsitys ammattikorkeakoulun tarjoamista opiskelu- ja uramahdollisuuksista sekä siitä, kuinka hän lähtee rakentamaan omaa henkilökohtaista opintosuunnitelmaansa. Opiskelija saa kokonaiskuvan siitä, miten häntä ohjataan ja ketkä toimivat ohjaajina opintojen eri vaiheissa. Orientoivien opintojen aikana opiskelija tutustuu omaan opiskelijaryhmäänsä ja kotiutuu ammattikorkeakouluun siten, että opinnot lähtevät hyvin käyntiin.
orientoivat opinnot, 2op
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
(www.jamk.fi)
opintojen ohjaus selkeästi esillä, myös oppilastutorit
sisältää mm.:
Oppimisvalmiuksien kehittäminen ja henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) sisältäen seuraavat osiot:
Aiemmin opitun tunnistaminen ja tunnustaminen (ePofo).
Tunnistetaan osaamisen taso suhteessa tavoitteisiin .
Ammatillinen kasvu ja kehittyminen, oma ala Suomessa ja muualla. Jyväskylän ammattikorkeakoulu oppimis- ja toimintaympäristönä sekä tietojärjestelmät. Tiedonhankinta- ja informaatiolukutaito. Osaamisen itsearvioinnit englannin ja ruotsin kielessä, viestinnässä sekä tietoteknisissä valmiuksissa.
Työelämäosaajaksi kasvu; 5 op
Mikkelin ammattikorkeakoulu
(/www.mikkeliamk.fi)
Opinto-ohjausta on, päämääränä tukea oppijan itsohjautuvuutta ja sitoutumista oppimisprosessiin
Tarkempaa sisältö ei löytynyt
Ammatillinen kasvu; 5 op
Yrkeshögskolan NoviaPohjois-Karjanlan ammttikorkeakoulu
(www.ncp.fi)
Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulussa opiskelija-ohjausta saa koulutusohjelmien opiskelijaohjaajilta. Ohjausta saa myös koulutusohjelman opettaja-tuutoreilta/ryhmävastaavilta ja/tai opettajilta. Henkilökohtaista ohjausta on saatavilla koko opiskeluajan. Opiskelijatuutorit auttavat uutta opiskelijaa käynnistämään opintonsa tehokkaast
Sivustolta ei löytynyt opinto kohtaisia kuvauksia opinnoista, eikä opinto-opasta
ei löytynyt
Poliisiammattikorkeakoulu
(www.poliisiammattikorkeakoulu.fi)
tietoa ei löydy
tietoa ei löydy
tietoa ei löydy
Savonia
(http://portal.savonia.fi/amk)
Opinto- ohjausta annetaan ryhmä- ja yksilöohjauksena sekä virtuaalisesti. Tarjolla myös vertaistutoritoimintaa.
Opiskelija tutustuu ammattikorkeakouluun, omaan koulutusalaansa ja opiskeluun ammattikorkeakoulussa. Tarkimmin hän perehtyy oman koulutusohjelmansa rakenteeseen ja sisältöön ja oman yksikkönsä toimintatapoihin. Hänelle syntyy käsitys ammattikorkeakoulun tarjoamista opiskelu- ja uramahdollisuuksista sekä siitä, kuinka hän lähtee rakentamaan omaa henkilökohtaista opintosuunnitelmaansa. Opiskelija saa kokonaiskuvan siitä, miten häntä ohjataan ja ketkä toimivat ohjaajina opintojen eri vaiheissa. Orientoivien opintojen aikana opiskelija tutustuu omaan opiskelijaryhmäänsä ja kotiutuu ammattikorkeakouluun siten, että opinnot lähtevät hyvin käyntiin.
orientoituminen AMK:opintoihin; 1 op
Henkilökohtainen urasuunnittelu; 3 op
http://fi.wikipedia.org/wiki/Luettelo_Suomen_ammattikorkeakouluista