Kvalitatiivisen tutkimuksen jatkokurssi 5 op


Tavoite


Opiskelija osaa analysoida ja tulkita kasvatustieteellistä tutkimusaineistoa käyttämällä laadullisia tutkimusmenetelmiä. Opiskelijalla on näkemys tutkimusprosessin kokonaisuudesta ja hän osaa kirjoittaa tutkimusraportin. Opiskelija osaa arvioida tutkimuksensa toimivuutta, luotettavuutta ja eettisiä lähtökohtia.

Sisältö

 • laadullisen tutkimuksen erityispiirteet
 • laadullisen tutkimuksen prosessi
 • tutkimusraportin kirjoittaminen

Työskentely

 • Optima-ympäristö: Opintojakson materiaali ja ohjeet ovat Optima-ympäristössä. Optimaan on lisäksi avattu keskustelualue ”Edutool Cafe”, jota voidaan käyttää tarvittaessa yhteisiin keskusteluihin.
 • Luennot: Luennot löydät Optima-ympäristöstä kansiosta ’Luentotallenteet’. Luentoja on yhteensä kymmenen ja ne ovat noin 2 tunnin mittaisia. Luennot on tallennettu kansioon lähiopetuksena toteutettujen luentokertojen mukaan: LUENTO 1: ti 9.2., LUENTO 2: ke 10.2., LUENTO 3: to 11.2., LUENTO 4: ti 16.2., LUENTO 5: ke 17.2., LUENTO 6: to 18.2., LUENTO 7: ti 23.2., LUENTO 8: ke 24.2., LUENTO 9: ti 2.3. ja LUENTO 10: to 4.3.
 • Luentopäiväkirja: Luennoista kirjoitetaan luentopäiväkirjaa, jonka tavoitteena on poimia jokaisesta luennosta keskeiset asiat sekä pohtia luennon sisältöä oman gradun näkökulmasta. Tarkastele luentopäiväkirjassa seuraavia asioita:
  • Kuvaa kolme sisältöä, jotka puhuttivat sinua erityisesti luennolla.
  • Mitä uusia ajatuksia sait luennosta omaan graduusi?
  • Mitä opit kvalitatiivisesta tutkimuksesta tällä luentokerralla?
  • Tuliko mieleesi asioita, joita toivoisit käsiteltävän tarkemmin harjoituksissa?

Luentopäiväkirja tallennetaan omaan blogiin. Luo omaan blogiisi kansio Kvalitatiivisen tutkimuksen jatkokurssille. Otsikoi kunkin luentokerran luentopohdinta luennon päivämäärällä. Luentopäiväkirjan tulee olla valmis viimeistään 30.4. mennessä. Luentoihin perehtymisen ohjeellinen aikataulu on seuraava:
  • 1.-21.3. Luennot 1, 2, 3 ja 4
  • 22.3.-11.4. Luennot 5, 6 ja 7
  • 12.4.-30.4. Luennot 8, 9 ja 10

 • Harjoitukset: Harjoituksissa analysoidaan laadullisia aineistoja ja perehdytään tutkimusraportin kirjoittamiseen. Ensimmäisellä harjoituskerralla tarkasteltavana on yhteinen aineisto. Myöhemmillä harjoituskerroilla analysoidaan omia graduaineistoja mahdollisuuksien mukaan. Harjoituksissa kuullaan myös tutkijoiden esimerkkejä laadullisen aineiston analysoimisesta. Harjoitukset toteutetaan neljänä lähitapaamisena seuraavasti: ma 22.3 klo 8:15-12:00, ti 13.4. klo 8:15-15:00, ma 17.5. klo 8:15-12:00 ja ti 18.5. klo 8:15-12:00.

Suoritustavat

 • Luentopäiväkirja
 • Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin ja harjoitustehtävien tekeminen
 • Tutkimusraportin laatiminen ja esittäminen

Opiskelumateriaali

Luentotallenteet, luentokalvot, mahdollinen harjoituksissa jaettava materiaali.

Tutustu lisäksi seuraavaan materiaaliin:

APA6 Manual Saaranen-Kauppinen, A & Puusniekka, A. (2009).
KvaliMot, Kvalitatiivisten menetelmien verkko-oppikirja. http://www.fsd.uta.fi/julkaisut/motv_pdf/KvaliMOTV.pdf
Menetelmäopetuksen tietovaranto: http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/index.htmlTuomi, J. & Sarajärvi, A. 2009).
Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Jyväskylä: Tammi. Kinnunen, M. & Löytty, O. (2002). Tieteellinen kirjoittaminen. Tampere: Vastapaino. Mäkinen, O. (2005). Tieteellisen kirjoittamisen ABC. Hämeenlinna: Karisto Oy.Lehtonen, M. (2000). Merkitysten maailma. Tampere: Vastapaino

Opintojakson vastuuhenkilöt:

Luennot: Leena Syrjälä
Harjoitukset: Pirkko Hyvönen ja Niina Impiö